Новости

27 Март 15

Повідомлення про проведення Загальних зборів

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 27 квітня 2015 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації - о 10 годині 45 хвилин

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 22 квітня 2015 ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ):

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Правління Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2014 рік.
 8. Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2014 року.
 9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2015 рік.
 10. Дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.
 11. Обрання членів ревізійної комісії.
 12. Припинення повноважень членів Наглядової ради.
 13. Обрання членів Наглядової ради.
 14. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення.

Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника

Звітний період

Попередній період

Усього активів

500

247

Основні засоби

455

189

Довгострокові фінансові інвестиції

0

0

Запаси

213

527

Сумарна дебіторська заборгованість

27477

24252

Грошові кошти та їх еквіваленти

41122

40899

Нерозподілений прибуток

35425

35263

Власний капітал

55425

55263

Статутний капітал

20000

20000

Довгострокові зобов'язання

31897

27228

Поточні зобов'язання

13869

21962

Чистий прибуток (збиток)

162

9764

Середньорічна кількість акцій (шт.)

0

0

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

0

0

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

0

0

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

140

128

З повагою,

Голова правління С. Єрмак

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ