Новости

29 Март 16

Повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «Київський страховий дім»

«Повідомлення про проведення Загальних зборів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім »

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 28 квітня 2016 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації - о 10 годині 45 хвилин Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 22 квітня 2016 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ)

  • Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
  • Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
  • Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
  • Звіт Правління Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
  • Звіт Наглядової Ради Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
  • Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
  • Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік.
  • Розподіл прибутку Товариства за підсумками 2015 року.
  • Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік.
  • Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.

Затвердження Статуту Товариства в новій редакції. Надання повноважень уповноваженій особі Товариства на підписання Статуту в новій редакції.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника / період Звітний Попередній
Усього активів 485 500
Основні засоби 441 455
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 145 213
Сумарна дебіторська заборгованість 44323 27477
Грошові кошти та їх еквіваленти 50677 41122
Нерозподілений прибуток 25033 35425
Власний капітал 50033 55425
Статутний капітал 20000 20000
Довгострокові зобов'язання 46974 31897
Поточні зобов'язання 29772 13869
Чистий прибуток (збиток) 289 162
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 105 140

З повагою,

Голова правління

С. Єрмак

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ