Новости

25 Апр 17

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім».

2. Код за ЄДРПОУ: 25201716.

3. Місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41.

4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 290-93-41.

5. Електронна поштова адреса: Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .

6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.ksd.net.ua.

7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

ІІ. Текст повідомлення

Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 18.04.2017р.

Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім».

На Загальних зборах акціонерів Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім», які відбулися 18.04.2017р., було прийнято рішення (протокол №35 від 18.04.2017р.) про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, а саме (відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру):

1. Попередньо схвалено вчинення значних правочинів Товариства в сумі, що перевищує 25 %, але менша ніж 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік на одну угоду (одного контрагента) наступного характеру: 1.1. на проведення Товариством операцій з залучення банківських кредитів та укладення кредитних договорів в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мільйонів гривень 00 копійок);

1.2. на проведення Товариством операцій з розміщення коштів в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мільйонів гривень 00 копійок), на поточних та вкладних (депозитних) рахунках у банках, які мають кредитний рейтинг, що відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, та укладення відповідних договорів з банками;

1.3. на надання коштів Товариства в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мільйонів гривень 00 копійок) грн., в заставу як забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними договорами, та укладення відповідних договорів застави, уступки права вимоги тощо з банками..

1. Встановлено термін дії цього рішення – протягом одного року з дня прийняття цього рішення. 2. Встановлено, що дане рішення не обмежує Загальні збори акціонерів приймати рішення про вчинення інших значних правочинів. 3. Надано Голові Правління Товариства Єрмаку Сергію Миколайовичу за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, повноваження на укладення, зміну, розірвання, підписання схвалених значних правочинів Товариства в сумі, що перевищує 25 %, але менше ніж 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Гранична сукупність вартості правочинів в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мільйонів гривень 00 копійок).

Вартiсть активiв емiтента за даними останньої річної фінансової звітності становить 150 950 тис. грн..

Спiввiдношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26,498841%.

Загальна кількість голосуючих акцій 200 000 шт. , кількість голосуючих акцій, що зареєструвались для участі у загальних зборах – 200 000шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рішення – 200 000шт., кількість голосуючих акцій, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рішення - 0 штук.

ІІІ. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.

2. Найменування посади: Голова правління Приватного акціонерного товариства «Київський страховий дім»

С.М. Єрмак 25.04.2017р.

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ