Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Голова Правлiння

 

 

 

Єрмак Сергiй Миколайович

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2018

(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

25201716

4. Місцезнаходження

Київська, Шевченкiвський р-он, 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41

5. Міжміський код, телефон та факс

(044) 251-12-00 (044) 484-01-71

6. Електронна поштова адреса

info@ksd.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2018

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №82

 

30.04.2018

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.ksd.net

в мережі Інтернет

30.04.2018

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

X

7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки
Вiдомостi щодо участi Товариства в створеннi юридичних осiб не надається оскiльки Товариство здiйснило приватне (закрите) розмiщення цiнних паперiв. В Товариствi не створено посади корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається. Облiгацiї (будь-яких видiв), iпотечнi цiннi папери, похiднi цiннi папери, сертифiкати ФОН та будь-якi iншi цiннi папери Товариством не розмiщувалися. Фактiв випуску та викупу власних акцiй за звiтний перiод не було. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається, оскiльки Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Товариство здiйснює виключно дiяльнiсть в сферi страхування. Звiт про стан об'єкта нерухомостi не надається, тому що пiдприємство не випускає цiльовi облiгацiї.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 № 625791

3. Дата проведення державної реєстрації

23.09.1997

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

20000000.00

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

71

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

65.12 "Iншi види страхування, крiм страхування життя"

10. Органи управління підприємства

Iнформацiя про органи управлiння (в роздiлi "Основнi вiдомостi про емiтента") не надається, оскiльки емiтент є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв (вiдповiдно до пп.2) п.1 Глави 4 Роздiлу III Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням НКЦПФР №2826 вiд 03.12.2013).

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ " БАНК 3/4"

2) МФО банку

380645

3) поточний рахунок

265030044201

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ " БАНК 3/4"

5) МФО банку

380645

6) поточний рахунок

265030044201

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв

584782

11.08.2011

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Обов'язкове страхування спортсменiв вищих категорiй

546722

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд)

546721

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi

546718

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї

546706

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв

546716

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може

546724

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування залiзничного транспорту

546710

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного)

546715

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв

546723

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу)

546707

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв

546717

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування повiтряного транспорту

546720

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту)

546711

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування (безперервне страхування здоров'я)

546713

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування медичних витрат

546714

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ

546709

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)].

546712

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п

546719

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника)

546708

26.07.2010

Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї

284068

17.09.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Необмежена

Опис

безстрокова

 

Страхування цивiльно- правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса

284069

17.09.2013

Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг

Необмежена

Опис

безстрокова

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Ідентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО "ФIНАНСИ-БIЗНЕС-IНВЕСТИЦIЇ"

34965952

04107Україна м. Київ вул. Нагiрна, 8/32

9.990000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "СЛАЙГ МЕДIКАЛ"

36412374

04107Україна м. Київ вул. Нагiрна, 8/32

9.665000

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "КИЇВСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ БРОКЕР"

38657159

03113Україна м. Київ просп. Перемоги, 62-Б

49.999000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Великоклад Катерина Володимирiвна

2.350000

Подолянко Олена Ярославiвна

9.992500

Наумець Олег Володимирович

9.995000

Пастух Алла Василiвна

7.674000

Бондаренко Лiдiя Василiвна

0.334500

Усього

100.000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*

Голова Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Єрмак Сергiй Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiнансовий альянс" Посада - Генеральний директор, з 25.01.2012 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

18.04.2017 три роки

9) Опис

Голова Правлiння має право:
1) без довiреностi дiяти вiд iменi Товариства, представляти його в усiх установах, пiдприємствах та органiзацiях будь-якої форми власностi як в Українi, так i закордоном, вiдповiдно до Статуту Товариства;
2) дiяти без обмежень вiдносно безпосередньої дiяльностi Товариства - страхування, перестрахування, дiяльностi, пов'язаної з формуванням, розмiщенням та управлiнням страхових резервiв;
3) розподiляти обов'язки помiж заступниками Голови Правлiння, встановлювати ступiнь їх вiдповiдальностi;
4) надавати Наглядовiй радi пропозицiї щодо усунення членiв Правлiння вiд виконання покладених на них обов'язкiв;
5) забезпечувати виконання рiшень Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядовiй ради Товариства;
6) подавати на розгляд загальних Зборiвта Наглядовiй ради Товариства пропозицiї з питань дiяльностi Товариства;
7) вiдкривати рахунки в установах банкiв;
8) видавати доручення;
9) органiзовувати навчання працiвникiв Товариства з питань страхової дiяльностi;
10) ухвалювати рiшення щодо вiдрядження працiвникiв Товариства, у тому числi i за межi України, затведження договiрних цiн та тарифiв на страховi послуги;
11) видавати розпорядження та накази, якi є обов'язковими для виконання всiма працiвниками Товариства;
12) приймати на роботу та звiльняти з роботи працiвникiв Товариства, в тому числi в вiдокремлених структурних пiдроздiлах Товариства;
13) затверджувати посадовi iнструкцiї працiвникiв Товариства;
14) передати частину своїх прав та обов'язкiв своїм заступникам, членам Правлiння Товариства, що оформлюється наказом по Товариству, який пiдлягає письмовому погодженню з Наглядовою радою Товариства;
15) пiдписувати рiзного роду договори, угоди та iншi юридичнi акти, розпоряджатися майном Товариства, в межах та х урахуванням обмежень, встановленх Статутом Товариства;
16) виконувати iншi функцiї, що випливають iз Статуту Товариства, рiшень Загальних зборiв акцiонерiв Товариства та Наглядової ради Товариства, здiйснювати iншу адмiнiстративно-розпорядчу дiяльнiсть по управлiнню Товариством.
Голова Правлiння пiдзвiтний Загальним зборам акцiонерiв та Наглядовiй радi Товариства, несе перед ними вiдповiдальнiсть за вионання їх рiшень.
Наразi займає посаду Генерального директора ТОВ "Фiнансовий альянс" (мiсцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Артема,37/41) та Голова Правлiння ПрАТ "Київський страховий дiм" за сумiсництвом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подолянко Ярослав Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Аграрно-промислова група "Пiвдень". Посада - Генеральний директор, з 08.10.2010 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

Голова Наглядової ради органiзовує її роботу, скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, здiйснює iншi повноваження, передбаченi статутом та положенням про Наглядову раду.
До виключної компетенцiї Наглядової ради належить:
1) затвердження в межах своєї компетенцiї положень, якими регулюються питання, пов'язанi з дiяльнiстю Товариства;
2) пiдготовка порядку денного Загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових Загальних зборiв;
3) прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв на вимогу акцiонерiв або за пропозицiєю виконавчого органу;
4) прийняття рiшення про анулювання акцiй чи продаж ранiше викуплених Товариством акцiй;
5) прийняття рiшення про розмiщення Товариством iнших цiнних паперiв, крiм акцiй;
6) прийняття рiшення про викуп розмiщених Товариством iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв;
7) затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених законодавством;
8) обрання та вiдкликання повноважень Голови та членiв Правлiння;
9) затвердження умов цивiльно-правових, трудових договорiв, якi укладатимуться з Головою Правлiння, встановлення розмiру його винагороди;
10) прийняття рiшення про вiдсторонення Голови та/чи членiв Правлiння вiд виконання їх повноважень та обрання особи, яка тимчасово здiйснюватиме повноваження Голови та/чи членiв Правлiння;
11) обрання та припинення повноважень голови i членiв iнших органiв Товариства;
12) обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених законодавством;
13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
14) визначення дати складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв у межах граничного строку;
15) визначення дати складення перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення Загальних зборiв;
16) вирiшення питань про участь товариства у промислово-фiнансових групах та iнших об'єднаннях, про заснування iнших юридичних осiб;
17) вирiшення питань, передбачених законодавством, в разi злиття, приєднання, подiлу, видiлу або перетворення товариства;
18) прийняття рiшення про вчинення значних правочинiв у випадках, передбачених законодавством;
19) визначення ймовiрностi визнання Товариства неплатоспроможним внаслiдок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числi внаслiдок виплати дивiдендiв або викупу акцiй;
20)прийняття рiшення про обрання оцiнювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
21) прийняття рiшення про обрання (замiну) реєстратора власникiв iменних цiнних паперiв Товариства або депозитарiя цiнних паперiв та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг;
22) надсилання в порядку, передбаченому законодавством, пропозицiй акцiонерам про придбання особою (особами, що дiють спiльно) значного пакета акцiй;
23) вирiшення iнших питань, що належать до виключної компетенцiї Наглядової ради згiдно iз законодавством або статутом Товариства.
Наразi займає посаду Генерального директора ТОВ "Агропромислова група "Пiвдень" (Мiсцезнаходження: 08162, Київська обл., Києво-Святошинський р-н, смт.Чабани, вул. Кiрова,162).
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шевченко Сергiй Григорович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1966

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

14

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Фiнансовий альянс". Посада - замiсник Генерального директора, з 2003 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.
наразi працює замiсником Генерального директора в ТОВ "Фiнансовий альянс"(код ЄДРПОУ 32498458).
Мiсцезнаходження: Київська обл. Києво-Святошинський р-он. м. Вишневе, вул. Київська,8.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Член Наглядової Ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Шелест Сергiй Валерiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

21

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Директор ТДВ "Страхова компанiя "Провiта" з 10.06.2003 р. по 10.08.2012 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

До компетенцiї Наглядової ради належить вирiшення питань, передбачених законодавством, статутом, а також переданих на вирiшення Наглядової ради Загальними зборами.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
З 2012 року обiмав посаду Заступника Голови правлiння з подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв до 2015 року.
Змiни складу посадових осiб пов`язанi з пропозицiєю акцiонера у звязку зi змiною складу акцiонерiв
Товариства переобрати членiв Наглядової ради.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Подолянко Микола Михайлович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1946

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

За сумiсництвом Директор ТОВ "ТК "Альянс" з 2000 року.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2011 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Карпенко Оксана Василiвна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1973

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

16

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю "ФIНЕКС" з 2004 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2006 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Хомич Юрiй Андрiйович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1972

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ЗАТ "Український кредитний банк". Посада - Начальник вiддiлу по цiнним паперам, з 29.06.1999 р. по 23.10.2011 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2001 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Наумець Олег Володимирович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1964

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Агро-промислова група "Пiвдень". Посада - Заступник Генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2009 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бойко Микола Миколайович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1982

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТДВ "СК "Провiта". Посада - заступник директора з 15.02.2008 р. по 17.08.2012 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

На посаду Заступника Голови правлiння прийнято в 2012 роцi iз подальшим продовженням повноважень загальними зборами акцiонерiв.
Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сахненко Сергiй Васильович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

18

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ХДI страхування" - Радник Голови Правлiння

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Заступник Голови правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Богомазов Олексiй Вiкторович

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1969

5) освіта**

6) стаж роботи (років)**

17

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Смарт Холдинг" - Головний радник Генерального директора.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.09.2015 три роки

9) Опис

Повноваження та обов`язки визначаються Статутом.
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада*

Голова Ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Гiнтовт Алiна Валерiївна

3) ідентифікаційний код юридичної особи

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПрАТ "Київський страховий дiм". Посада – секретар з 2008 р.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

27.04.2015 три роки

9) Опис

Ревiзор має право вносити пропозицiї до порядку денного Загальних зборiв та вимагати скликання позачергових Загальних зборiв. Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право бути присутнiми на Загальних зборах та брати участь в обговореннi питань порядку денного з правом дорадчого голосу.
Члени ревiзiйної комiсiї (ревiзор) мають право брати участь у засiданнях Наглядової ради та Правлiння у випадках, передбачених законодавством, статутом або внутрiшнiми положеннями Товариства.
Ревiзор має право залучати до своєї дiяльностi експертiв та аудиторiв. Ревiзiйнiй комiсiї, аудиторам та уповноваженим експертам, за їх вимогою, мають бути наданi усi матерiали, бухгалтерськi та iншi документи, а також особистi пояснення посадових осiб.
Ревiзор може складати висновки по рiчних звiтах та балансах Товариства, залучати аудитора, не пов?язаного майновими iнтересами з Товариством чи з його акцiонерами.
Ревiзорзобов'язана вимагати позачергового скликання Загальних зборiв або проведення засiдання Наглядової ради Товариства у разi, якщо виникла загроза iнтересам Товариства або виявлено зловживання посадових осiб органiв управлiння Товариства
Судимостей не було.
Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надала.

* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Кількість акцій (шт.)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Член правлiння (Заступник голови правлiння)

Наумець Олег Володимирович

19990

9.995000

19990

Усього

19990

9.995000

19990

0

0

0


VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи*

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ БРОКЕР»

38657159

03113 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ просп. Перемоги, 62, Б

99998

49.999000

99998

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

привілейовані іменні

Усього

99998

49.999000

99998

0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

18.04.2017

Кворум зборів**

100.000000000000

Опис

1. Обрання Лiчильної комiсiї Загальних зборiв Товариства.
2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборiв Товариства.
3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборiв Товариства.
4. Звiт Правлiння Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Правлiння.
5. Звiт Наглядової Ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Наглядової ради.
6. Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту Ревiзiйної комiсiї Товариства.
7. Затвердження рiчного звiту та балансу Товариства за 2016 рiк.
8. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства за пiдсумками 2016 року.
9. Про затвердження основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк.
10. Обрання Голови правлiння Товариства.
11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Подiльський м. Київ Нижнiй Вал, буд. 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

А01 №795373

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Шевченковская районная в городе Киеве государственная администрация

Дата видачі ліцензії або іншого документа

17.05.1999

Міжміський код та телефон

(044) 591-04-00

Факс

(044) 482-52-14

Вид діяльності

Депозитарна дiяльнiсть

Опис

Депозитарiй, послугами якого користується Товариство


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

29.03.2011

174/1/11

Держава комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA1009881103

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

100.000

200000

20000000.000

100.000000000000

Опис

Торгiвля не здiйснюється.

 


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

0

0

0.000

0.000

0

0

будівлі та споруди

6843.9

8529

0.000

0.000

6843.9

8529

машини та обладнання

269.1

245

0.000

0.000

269.1

245

транспортні засоби

0

0

0.000

0.000

0.00

0.00

земельні ділянки

0

0

інші

0

60

0.000

0.000

0

60

2. Невиробничого призначення:

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

будівлі та споруди

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

машини та обладнання

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

транспортні засоби

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

земельні ділянки

інвестиційна нерухомість

інші

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

0.000

Усього

7113

8834

0.000

0.000

7113

8834

Опис

Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї й витрат на знецiнення (за наявностi).
Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного використання.
Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв:
Меблi: 36 мiсяцiв
Офiсне обладнання: 36 мiсяцiв
Комп’ютери: 60 мiсяцi
Транспортнi засоби: 60 мiсяцiв
Iншi: 36 мiсяцiв

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

62685

57866

Статутний капітал (тис. грн.)

20000.000

20000.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

20000.000

20000.000

Опис

Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року).
Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв

Висновок

Використана методика розрахунку вартостi чистих активiв емiтента за попереднiй та звiтний перiоди вiдповiдно до "Методичних рекомендацiй щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств", затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 17.11.2004 р. N485 (з урахуванням змiн показникiв фiнансової звiтностi).
За результатами фiнансово-господарської дiяльностi в 2016 роцi вартiсть чистих активiв Компанiї перевищує розмiр Статутного капiталу, що вiдповiдає вимогам чинного законодавства України та не передбачає проведення процедури оголошення про зменшення статутного капiталу з метою реалiзацiї положень статтi 155 Цивiльного кодексу України.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

2137

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов’язання та забезпечення

X

43208

X

X

Усього зобов’язань та забезпечень

X

45345

X

X

Опис:

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п

Дата прийняття рішення

Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення

Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)

Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)

Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)

Предмет правочину

Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

18.04.2017

Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київський страховий дiм».

40000

150950

26.498841

-

20.04.2018

www.ksd.net

Опис:

Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв: 18.04.2017р.
Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київський страховий дiм».
На Загальних зборах акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київський страховий дiм», якi вiдбулися 18.04.2017р., було прийнято рiшення (протокол №35 вiд 18.04.2017р.) про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, а саме (вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням, зокрема, їх характеру):
- 1. Попередньо схвалено вчинення значних правочинiв Товариства в сумi, що перевищує 25 %, але менша нiж 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк на одну угоду (одного контрагента) наступного характеру:
1.1. на проведення Товариством операцiй з залучення банкiвських кредитiв та укладення кредитних договорiв в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок);
1.2. на проведення Товариством операцiй з розмiщення коштiв в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок), на поточних та вкладних (депозитних) рахунках у банках, якi мають кредитний рейтинг, що вiдповiдає iнвестицiйному рiвню за нацiональною шкалою, визначеною законодавством України, та укладення вiдповiдних договорiв з банками;
1.3. на надання коштiв Товариства в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок) грн., в заставу як забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або третiх осiб за кредитними договорами, та укладення вiдповiдних договорiв застави, уступки права вимоги тощо з банками..
1. Встановлено термiн дiї цього рiшення – протягом одного року з дня прийняття цього рiшення.
2. Встановлено, що дане рiшення не обмежує Загальнi збори акцiонерiв приймати рiшення про вчинення iнших значних правочинiв.
3. Надано Головi Правлiння Товариства Єрмаку Сергiю Миколайовичу за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, повноваження на укладення, змiну, розiрвання, пiдписання схвалених значних правочинiв Товариства в сумi, що перевищує 25 %, але менше нiж 50% вартостi активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2016 рiк.
Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв в сумi, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мiльйонiв гривень 00 копiйок).
Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 150 950 тис. грн..
Спiввiдношення граничної сукупної вартостi правочинiв до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi становить 26,498841%.
Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 200 000 шт. , кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєструвались для участi у загальних зборах – 200 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «за» прийняття вищезазначеного рiшення – 200 000шт., кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття вищезазначеного рiшення - 0 штук.


XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

18.04.2017

20.04.2017

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

18.04.2017

20.04.2017

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2017

1

0

2

2016

1

0

3

2015

2

1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): -

Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): -

Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): -

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

Так

Ні

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства

-

Інше (зазначити)

-

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення

-

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради, у тому числі:

3

членів наглядової ради - акціонерів

0

членів наглядової ради - представників акціонерів

0

членів наглядової ради - незалежних директорів

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій

0

членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій

0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

-

-

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Вiдсутнi.

Інші (запишіть)

-

-

-

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

-

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): -

X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

21.09.2015р. Були ознайомленi зi своїми правами та обов'язками у спосiб передбачений Законом України «Про акцiонернi товариства», Статутом Товариства та Положенням про Наглядову раду Товариства тощо.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні


Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iншi документи вiдсутнi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

-

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншi причини вiдсутнi

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

вiдсутнi

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Нi, залучення iнвестицiй кожним з вище перелiчених способiв протягом наступних трьох рокiв не планується.

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

X

Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Iнформацiя вiдсутня.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнформацiя вiдсутня.

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.

Отримання прибутку

2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ БРОКЕР»: ЄДРПОУ 38657159; мiсцезнаходження: 03113 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ просп. Перемоги, 62, Б. Вiдповiдають встановленим законодавством вимогам. Змiни складу за рiк не вiдбувалось

3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.

Вiдсутнi

4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.

Розпорядження Нацiональної комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг, якi є предметом оскарження в судi. До членiв наглядової ради та виконавчого органу заходiв впливу не застосовувалось.

5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.

-

6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

-

7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.

-

8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.

-

9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.

-

10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).

-

11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)

-

12. Вкажіть інформацію про діяльність зовнішнього аудитора, зокрема:

загальний стаж аудиторської діяльності;

-

кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі;

-

перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року;

-

випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора;

-

ротацію аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років;

-

стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.

-

13. Вкажіть інформацію щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, зокрема:

наявність механізму розгляду скарг;

-

прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги;

-

стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг);

-

наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.

-
КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

за ЄДРПОУ

25201716

Територія

за КОАТУУ

8039100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

65.12

Середня кількість працівників

71

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

43

42

56

первісна вартість

1001

135

135

98

накопичена амортизація

1002

92

93

42

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

52

Основні засоби:

1010

7113

8834

61

первісна вартість

1011

8750

11030

579

знос

1012

1637

2196

518

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

7657

8266

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

14813

17142

169

II. Оборотні активи

Запаси

1100

190

130

70

Виробничі запаси

1101

190

130

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

20789

29354

3666

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


0


0


0

з бюджетом

1135

10

108

7

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

234

550

20

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

15122

15032

1798

Поточні фінансові інвестиції

1160

34816

37816

2600

Гроші та їх еквіваленти

1165

54063

37286

17991

Готівка

1166

33

56

0

Рахунки в банках

1167

54030

37230

17991

Витрати майбутніх періодів

1170

0

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

10913

25249

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

10913

25249

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

136137

145525

26152

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

150950

162667

26321

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

20000

20000

7000

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

6247

8445

0

Додатковий капітал

1410

25000

25000

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

5000

5000

383

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

1619

4240

798

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

57866

62685

8181

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

0

0

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

53658

54273

13288

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

8070

3830

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

45588

50443

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

53658

54273

13288

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

834

16096

3213

за розрахунками з бюджетом

1620

281

2137

119

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

2137

0

за розрахунками зі страхування

1625

6

5

0

за розрахунками з оплати праці

1630

61

53

20

за одержаними авансами

1635

0

0

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

31727

20021

0

Поточні забезпечення

1660

0

364

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

6517

7033

1500

Усього за розділом IІІ

1695

39426

45709

4852

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

150950

162667

26321

Примітки

Бухгалтерський облiк з 01.10.2016.р. ведеться Суб`єктом пiдприємницької дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Канчалаба Г.В. згiдно договору №1/10-2016 вiд 01.10.2016р.

Керівник

Єрмак Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

за ЄДРПОУ

25201716

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

135747

101283

Чисті зароблені страхові премії

2010

135747

101283

Премії підписані, валова сума

2011

191961

155909

Премії, передані у перестрахування

2012

65695

47194

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

4855

5602

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

14336

-1830

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 75831 )

( 60788 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 45310 )

( 43141 )

Валовий:
 прибуток


2090


14606


0

 збиток

2095

( 0 )

( 2646 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

4490

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

4490

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

1620

4326

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( 8459 )

( 6364 )

Витрати на збут

2150

( 6 )

( 35 )

Інші операційні витрати

2180

( 5681 )

( 3891 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


6570


0

 збиток

2195

( 0 )

( 8610 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

2174

3148

Інші доходи

2240

0

12174

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( 0 )

( 0 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( 0 )

( 6774 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


8744


0

 збиток

2295

( 0 )

( 62 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

5735

4501

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


3009


0

 збиток

2355

( 0 )

( 4563 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

6247

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

6247

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

6247

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

3009

1684

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Матеріальні затрати

2500

604

316

Витрати на оплату праці

2505

3107

2103

Відрахування на соціальні заходи

2510

739

476

Амортизація

2515

560

417

Інші операційні витрати

2520

5681

3891

Разом

2550

10691

7203

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Середньорічна кількість простих акцій

2600

0

0

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

0

0

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0

0

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0

0

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

Примітки

Бухгалтерський облiк з 01.10.2016.р. ведеться Суб`єктом пiдприємницької дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Канчалаба Г.В. згiдно договору №1/10-2016 вiд 01.10.2016р.

Керівник

Єрмак Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

за ЄДРПОУ

25201716

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)


3000


0


0

Повернення податків і зборів

3005

0

0

у тому числі податку на додану вартість

3006

0

0

Цільового фінансування

3010

0

0

Надходження від отримання субсидій, дотацій

3011

0

0

Надходження авансів від покупців і замовників

3015

0

10356

Надходження від повернення авансів

3020

0

0

Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках

3025

8

376

Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)

3035

0

6

Надходження від операційної оренди

3040

0

0

Надходження від отримання роялті, авторських винагород

3045

0

0

Надходження від страхових премій

3050

189413

143979

Надходження фінансових установ від повернення позик

3055

0

0

Інші надходження

3095

89079

188468

Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)


3100


( 59610 )


( 109219 )

Праці

3105

( 2605 )

( 1685 )

Відрахувань на соціальні заходи

3110

( 810 )

( 458 )

Зобов'язань з податків і зборів

3115

( 4624 )

( 7084 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток

3116

( 3879 )

( 6626 )

Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість

3117

( 0 )

( 0 )

Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів

3118

( 745 )

( 458 )

Витрачання на оплату авансів

3135

( 0 )

( 23 )

Витрачання на оплату повернення авансів/td>

3140

( 0 )

( 2956 )

Витрачання на оплату цільових внесків

3145

( 0 )

( 32 )

Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами

3150

( 47100 )

( 41530 )

Витрачання фінансових установ на надання позик

3155

( 0 )

( 0 )

Інші витрачання

3190

( 182758 )

( 193307 )

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

-19007

-13092

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

12174

необоротних активів

3205

0

0

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

2760

3341

дивідендів

3220

0

0

Надходження від деривативів

3225

0

0

Надходження від погашення позик

3230

0

0

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

0

Інші надходження

3250

0

0

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

( 0 )

( 23184 )

необоротних активів

3260

( 0 )

( 856 )

Виплати за деривативами

3270

( 0 )

( 0 )

Витрачання на надання позик

3275

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3290

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

-8525

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

25000

Отримання позик

3305

0

0

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

0

Інші надходження

3340

0

0

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

( 0 )

( 0 )

Погашення позик

3350

0

0

Сплату дивідендів

3355

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату відсотків

3360

( 0 )

( 0 )

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

( 0 )

( 0 )

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

( 0 )

( 0 )

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

( 0 )

( 0 )

Інші платежі

3390

( 0 )

( 0 )

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

25000

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

-16247

3383

Залишок коштів на початок року

3405

54063

50677

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

3

Залишок коштів на кінець року

3415

37816

54063

Примітки

Бухгалтерський облiк з 01.10.2016.р. ведеться Суб`єктом пiдприємницької дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Канчалаба Г.В. згiдно договору №1/10-2016 вiд 01.10.2016р.

Керівник

Єрмак Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

за ЄДРПОУ

25201716

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

надходження

видаток

надходження

видаток

1

2

3

4

5

6

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування

3500

0

0

0

0

Коригування на:
амортизацію необоротних активів

3505

0

X

0

X

збільшення (зменшення) забезпечень

3510

0

0

0

0

збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць

3515

0

0

0

0

збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій

3520

0

0

0

0

Прибуток (збиток) від участі в капіталі

3521

0

0

0

0

Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання

3522

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття

3523

0

0

0

0

Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій

3524

0

0

0

0

Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів

3526

0

0

0

0

Фінансові витрати

3540

X

0

X

0

Зменшення (збільшення) оборотних активів

3550

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) запасів

3551

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів

3552

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги

3553

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості

3554

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів

3556

0

0

0

0

Зменшення (збільшення) інших оборотних активів

3557

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань

3560

0

0

0

0

Грошові кошти від операційної діяльності

3570

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги

3561

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом

3562

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування

3563

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці

3564

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів

3566

0

0

0

0

Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань

3567

0

0

0

0

Сплачений податок на прибуток

3580

X

0

X

0

Сплачені відсотки

3585

X

0

X

0

Чистий рух коштів від операційної діяльності

3195

0

0

0

0

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій

3200

0

X

0

X

необоротних активів

3205

0

X

0

X

Надходження від отриманих:
відсотків

3215

0

X

0

X

дивідендів

3220

0

X

0

X

Надходження від деривативів

3225

0

X

0

X

Надходження від погашення позик

3230

0

X

0

X

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3235

0

X

0

X

Інші надходження

3250

0

X

0

X

Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій

3255

X

0

X

( 0 )

необоротних активів

3260

X

0

X

0

Виплати за деривативами

3270

X

0

X

0

Витрачання на надання позик

3275

X

0

X

0

Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці

3280

X

0

X

0

Інші платежі

3290

X

0

X

0

Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності

3295

0

0

0

0

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:
Власного капіталу

3300

0

X

0

X

Отримання позик

3305

0

X

0

X

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві

3310

0

X

0

X

Інші надходження

3340

0

X

0

X

Витрачання на:
Викуп власних акцій

3345

X

0

X

0

Погашення позик

3350

X

0

X

0

Сплату дивідендів

3355

X

0

X

0

Витрачання на сплату відсотків

3360

X

0

X

0

Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди

3365

X

0

X

0

Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві

3370

X

0

X

0

Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах

3375

X

0

X

0

Інші платежі

3390

X

0

X

0

Чистий рух коштів від фінансової діяльності

3395

0

0

0

0

Чистий рух грошових коштів за звітний період

3400

0

0

0

0

Залишок коштів на початок року

3405

0

X

0

X

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів

3410

0

0

0

0

Залишок коштів на кінець року

3415

0

0

0

0

Примітки

Бухгалтерський облiк з 01.10.2016.р. ведеться Суб`єктом пiдприємницької дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Канчалаба Г.В. згiдно договору №1/10-2016 вiд 01.10.2016р.

Керівник

Єрмак Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

-


КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2018 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Київський страховий дiм"

за ЄДРПОУ

25201716

(найменування)

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.

Стаття

Код рядка

Зареєстрований капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Залишок на початок року

4000

20000

6247

25000

5000

1619

0

0

57866

Коригування:
Зміна облікової політики

4005

0

0

0

0

0

0

0

0

Виправлення помилок

4010

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни

4090

0

0

0

0

-388

0

0

-388

Скоригований залишок на початок року

4095

20000

6247

25000

5000

1231

0

0

57478

Чистий прибуток (збиток) за звітний період

4100

0

0

0

0

3009

0

0

3009

Інший сукупний дохід за звітний період

4110

0

2198

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

4111

0

2198

0

0

0

0

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

4112

0

0

0

0

0

0

0

0

Накопичені курсові різниці

4113

0

0

0

0

0

0

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств

4114

0

0

0

0

0

0

0

0

Інший сукупний дохід

4116

0

0

0

0

0

0

0

0

Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)

4200

0

0

0

0

0

0

0

0

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу

4205

0

0

0

0

0

0

0

0

Відрахування до резервного капіталу

4210

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства

4215

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів

4220

0

0

0

0

0

0

0

0

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення

4225

0

0

0

0

0

0

0

0

Внески учасників:
Внески до капіталу

4240

0

0

0

0

0

0

0

0

Погашення заборгованості з капіталу

4245

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)

4260

0

0

0

0

0

0

0

0

Перепродаж викуплених акцій (часток)

4265

0

0

0

0

0

0

0

0

Анулювання викуплених акцій (часток)

4270

0

0

0

0

0

0

0

0

Вилучення частки в капіталі

4275

0

0

0

0

0

0

0

0

Зменшення номінальної вартості акцій

4280

0

0

0

0

0

0

0

0

Інші зміни в капіталі

4290

0

0

0

0

0

0

0

0

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві

4291

0

0

0

0

0

0

0

0

Разом змін у капіталі

4295

0

2198

0

0

3009

0

0

5207

Залишок на кінець року

4300

20000

8445

25000

5000

4240

0

0

62685

Примітки

Бухгалтерський облiк з 01.10.2016.р. ведеться Суб`єктом пiдприємницької дiяльностi Фiзичною особою-пiдприємцем Канчалаба Г.В. згiдно договору №1/10-2016 вiд 01.10.2016р.

Керівник

Єрмак Сергiй Миколайович

Головний бухгалтер

-


Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року
(в тис. грн.)

1. IНФОРМАЦIЯ ПРО СТРАХОВУ КОМПАНIЮ
Приватне акцiонерне товариство «Київський страховий дiм» було створено 23.09.1997 р. у формi закритого акцiонерного товариства у вiдповiдностi до Закону України «Про господарськi товариства», засноване фiзичними та юридичними особами вiдповiдно до Статуту. Закрите акцiонерне товариство «Київський страховий дiм» було перейменоване у Приватне акцiонерне товариство «Київський страховий дiм» вiдповiдно до Протоколу Протокол №22 загальних зборiв акцiонерiв вiд 29.03.2010 р. Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи серiя А01 №625791. Орган державної реєстрацiї - Шевченкiвська районна у м. Києвi Державна Адмiнiстрацiя.
Статут ПрАТ «Київський страховий дiм» (далi – Компанiя) у новiй редакцiї затверджено Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерноготовариства "Київський страховий дiм" 28.04.2016р.Рiшення прийняте у вiдповiдностi до Закону України «Про акцiонернi товариства».
18 травня 2011 р. було збiльшення розмiру статутного капiталу до 20 000 000 грн. вiдповiдно до Протоколу №25 вiд 28.04.2011 року.
Змiн в органiзацiйнiй структури Компанiї в порiвняннi з попереднiм звiтним перiодом не вiдбулося.
Вид послуг, якi надає команiя - послуги в сферi страхування та перестрахування (за КВЕД 65.12 "Iншi види страхування").
Компанiя має ряд лiцензiй, представленi у п.12 роздiлу III. Основнi вiдомостi про емiтента
Таблиця 1.1
Одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi
Вид дiяльностi Номер лiцензiї (дозволу) Дата видачi Державний орган, що видав Дата закiнчення дiї лiцензiї (дозволу)
1 2 3 4 5
Обов'язкове страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв 584782 11.08.2011 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис бестрокова

Обов'язкове страхування спортсменiв вищих категорiй 546722 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Обов'язкове особисте страхування працiвникiв вiдомчої (крiм тих, якi працюють в установах i органiзацiях, що фiнансуються з Державного бюджету України) та сiльської пожежної охорони i членiв добровiльних пожежних дружин (команд) 546721 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Обов'язкове особисте страхування вiд нещасних випадкiв на транспортi 546718 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Обов'язкове авiацiйне страхування цивiльної авiацiї 546706 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Обов'язкове страхування вiдповiдальностi суб’єктiв перевезення небезпечних вантажiв на випадок настання негативних наслiдкiв при перевезеннi небезпечних вантажiв 546716 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi суб’єктiв господарювання за шкоду, яку може бути заподiяно пожежами та аварiями на об’єктах пiдвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечнi об’єкти та об’єкти, господарська дiяльнiсть на яких може 546724 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування залiзничного транспорту 546710 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування наземного транспорту (крiм залiзничного) 546715 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування фiнансових ризикiв 546723 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування вантажiв та багажу (вантажобагажу) 546707 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування вiд нещасних випадкiв 546717 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування повiтряного транспорту 546720 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування кредитiв (у тому числi вiдповiдальностi позичальника за непогашення кредиту) 546711 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування (безперервне страхування здоров'я) 546713 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування медичних витрат 546714 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування вiд вогневих ризикiв та ризикiв стихiйних явищ 546709 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування майна [крiм залiзничного, наземного, повiтряного, водного транспорту (морського внутрiшнього та iнших видiв водного транспорту), вантажiв та багажу (вантажобагажу)]. 546712 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування вiдповiдальностi перед третiми особами [крiм цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту, вiдповiдальностi власникiв повiтряного транспорту, вiдповiдальностi власникiв водного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть п 546719 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Добровiльне страхування цивiльної вiдповiдальностi власникiв наземного транспорту (включаючи вiдповiдальнiсть перевiзника) 546708 26.07.2010 Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України безстрокова
Опис безстрокова

Обов'язкове страхування цивiльної вiдповiдальностi громадян України, що мають у власностi чи iншому законному володiннi зброю, за шкоду, яка може бути заподiяна третiй особi або її майну внаслiдок володiння, зберiгання чи використання цiєї зброї 284068 17.09.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг безстрокова
Опис безстрокова

Страхування цивiльно- правової вiдповiдальностi приватного нотарiуса 284069 17.09.2013 Нацiональна комiсiя, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг безстрокова
Опис безстрокова

ПрАТ "Київський страховий дiм" є асоцiйованим членом Моторного (транпортного) страхового бюро України з 02 квiтня 2007 р. i має право на укладенння договорiв з обов'язкового страхування цивiльно-правової вiдповiдальностi власникiв наземних транспортних засобiв з дiєю на територiї України.

Мiсцезнаходження Компанiї:
04053, м. Київ, вул. Артема,37-41

Загальна кiлькiсть працiвникiв Компанiї станом на 31 грудня 2017 року становить 71 чоловiк.

Станом на 31.12.2017 року наступнi акцiонери володiли розмiщеними акцiями Компанiї:

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Мiсцезнаходження Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «КИЇВСЬКИЙ ФIНАНСОВИЙ БРОКЕР» 38657159 03113, м. Київ, просп. Перемоги, 62-Б, володiє 49.999000% Статутного капiталу;
ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО «ФIНАНСИ-БIЗНЕС-IНВЕТИЦIЇ» 34965952 04107, м. Київ, вул. Нагiрна, 8/32, володiє 9,990000% Статутного капiталу;
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «СЛАЙГ МЕДIКАЛ» 36412374 04107, м. Київ, вул. Нагiрна, 8/32 , володiє 9,665000% Статутного капiталу.
Прiзвище, iм"я, по батьковi фiзичної особи Серiя, номер, дата видачi та найменування органу, який видав паспорт* Вiдсоток акцiй (часток, паїв), якi належать засновнику та/або учаснику (вiд загальної кiлькостi)
Великоклад Катерина Володимирiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) володiє 2,350000 % Статутного капiталу;
Наумець Олег Володимирович (згоди на розкриття паспортних даних не надано) володiє 9,995000% Статутного капiталу;
Пастух Алла Василiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) володiє 7,674000% Статутного капiталу;
Подолянко Олена Ярославiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) володiє 9,992500% Статутного капiталу;
Бондаренко Лiдiя Василiвна (згоди на розкриття паспортних даних не надано) володiє 0.334500% Статутного капiталу.
Усього 100.00000000000

2. ПРИНЦИПИ ПРЕДСТАВЛЕННЯ ФIНАНСОВОЇ IНФОРМАЦIЇ
Основнi принципи бухгалтерського облiку
Концептуальною основою фiнансової звiтностi Товариства за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.
Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперевно i не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати, чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi, або здiйснювати операцiю за несприятливих умов.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому, базуючись на припущеннi того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є окремою фiнансовою звiтнiстю. На фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Київський страховий дiм" не поширюються вимоги щодо складання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни, щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень.
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює адекватнiсть страхових зобов’язань, користуючись поточною оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках своїх страхових договорiв. Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть зобов’язань Компанiї зi страхування не вiдповiдає передбачуваним майбутнiм потокам грошових коштiв, то це вiдхилення належить визнанню у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у складi витрат на формування резервiв збиткiв.
Розрахунки проводились окремо по кожному виду страхування. Розрахунковi значення узагальнених допомiжних величин, що використовуються в методицi при розрахунках, зведенi у таблицi:
Величина Скорочене позначення Значення
Збитковiсть, % (Збт) 27,4%
Загальнi виплати у 2015 та наступних перiодах за договорами попереднiх перiодiв, тис. грн. (Впл 0) 13 892,2
Загальнi виплати за договорами, що укладенi в перiод 2015-2017, тис. грн. (В1) 132 973,0
Загальнi виплати за випадками 2015-2017 в межах договорiв 2015-2017, тис. грн. (В2) 118 478,9
Загальнi виплати, сплаченi у 2015-2017 в межах договорiв 2015-2017, тис. грн. (В3) 114 648,8
Загальна сума майбутнiх виплат за договорами 2015-2017, тис. грн. (П1) 18 324,2
Сума резервiв збиткiв на 31.12.2017, тис. грн. (П2) 3 830,1
Резерв незароблених премiй на 31.12.2017, тис. грн. (П3) 14 494,1
Таким чином маємо:
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2017 становить 14494,1 тис. грн.
Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2017 становить 3830,0 тис. грн.
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 50442,6 тис. грн. та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
Сума резервiв збиткiв, сформованих вiдповiдно до законодавства, становить 3830,0 тис. грн. i дорiвнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
Оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують розмiр резервiв, сформованих актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi зобов’язань, рекомендуємо в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi вiдповiдно законодавства, а саме:
- резерв незароблених премiй – 50442,6 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 3830,0 тис. грн.

3.9. Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходi й комiсiйнi витрати на брокерiв i агентiв визнаються в момент початку дiї договорiв страхування/перестрахування та вiдносяться на доходи й витрати пропорцiйно протягом дiї страхових полiсiв через включення в розрахунок резерву незароблених премiй.
3.10. Визнання доходiв i витрат
Процентнi доходи i витрати вiдображаються по принципу нарахування. Iншi доходи визнаються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) по завершенню вiдповiдних угод.
3.11. Податок на прибуток
Поточнi витрати на сплату податку з основної дiяльностi розраховуються згiдно вимог українського податкового законодавства.
Для цiлей фiнансової звiтностi поточнi витрати з податку на прибуток коригуються на суми вiдстрочених податкiв, що виникають iз-за наявностi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань i їх вартiстю, що облiковується для цiлей оподаткування. Такi коригування приводять, за необхiдностi, до вiдображення у звiтностi вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов’язань.
Для визначення витрат з податку за основною дiяльнiстю, а також з податку на прибуток вiд iншої дiяльностi, застосовується метод розрахунку зобов’язань по звiту про фiнансовий стан. Сума активiв i зобов'язань по вiдстроченому оподаткуванню розраховується на основi очiкуваної ставки податку, яка повинна бути застосована в тих роках, коли сума тимчасових рiзниць може бути вiдшкодована або реалiзована.
Вiдстроченi податковi активи визнаються лише в тих випадках, коли iснує вiрогiднiсть того, що майбутньої суми прибутку до оподаткування буде досить для реалiзацiї вiдстрочених податкових активiв. На кожну дату складання звiту про фiнансовий стан Товариство переоцiнює невизнанi вiдстроченi податковi активи. Товариство визнає ранiше не визнаний вiдстрочений податковий актив тiльки в частинi, в якiй iснує вiрогiднiсть його реалiзацiї при отриманнi майбутнiх прибуткiв, що пiдлягають оподаткуванню. I навпаки, Товариство зменшує балансову вартiсть вiдстроченого податкового активу у разi, коли зникає вiрогiднiсть повної або часткової реалiзацiї такого активу в майбутнiх прибутках.
Для розрахунку податку на прибуток вiд iншої дiяльностi застосовувались та будуть застосовуватися наступнi ставки податку на прибуток:
з 1 сiчня 2015 року Товариство нараховує та сплачує податок на прибуток за ставкою 18% та податок на дохiд за ставкою 3%.
Беручи до уваги нестабiльнiсть податкової полiтики держави, оцiнка вiдстрочених податкових активiв i зобов’язань проводилась на основi суджень керiвництва Товариства, i базувалась на iнформацiї, яка була в його розпорядженнi на момент складання цiєї фiнансової звiтностi.
Станом на 31.12.2017 року Товариство не змогло оцiнити вплив майбутнiх змiн на змiни витрат з податку на прибуток.

Ц2017 року, є Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), включаючи Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та Тлумачення (КТМФЗ, ПКТ), виданi Радою з Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), в редакцiї чиннiй на 01 сiчня 2017 року, що офiцiйно оприлюдненнi на веб-сайтi Мiнiстерства фiнансiв України.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена на основi методу нарахування (за винятком звiту про рух грошових коштiв). Вiдповiдно до цього методу, результати операцiї визнаються за фактом їх здiйснення (а не за фактом отримання або витрачання грошових коштiв або їх еквiвалентiв), вiдображаються в облiкових записах i включаються у фiнансову звiтнiсть перiодiв, до яких вiдносяться.
Дана фiнансова звiтнiсть була пiдготовлена вiдповiдно до принципу оцiнки за первiсною вартiстю, за винятком фiнансових iнструментiв доступних для продажу, якi оцiнюються за справедливою вартiстю.
Товариство застосовує вiдповiднi до МСФЗ методи визначення справедливої вартостi.
Основою визначення справедливої вартостi є припущення, що Товариство дiє безперевно i не має нi намiру, нi потреби лiквiдувати, чи суттєво скоротити обсяг своєї дiяльностi, або здiйснювати операцiю за несприятливих умов.
Оцiнка дебiторської та кредиторської заборгованостi Товариства здiйснюється первiсно за її номiнальною (контрактною) вартiстю, в подальшому, базуючись на припущеннi того, що дебiторська та кредиторська заборгованiсть є короткостроковою, Товариство вважає, що її номiнальна вартiсть є справедливою i не амортизується.
Фiнансова звiтнiсть Товариства є окремою фiнансовою звiтнiстю. На фiнансову звiтнiсть ПрАТ "Київський страховий дiм" не поширюються вимоги щодо складання консолiдованої фiнансової звiтностi.
Допущення i застосованi на їх основi розрахунковi оцiнки постiйно аналiзуються на предмет необхiдностi їх змiни. Змiни в попереднiх оцiнках визнаються у тому звiтному перiодi, коли цi оцiнки були переглянутi, i у всiх наступних перiодах, порушених зазначеними змiнами.
Метою подання даної фiнансової звiтностi є забезпечення споживачiв фiнансової звiтностi iнформацiєю про фiнансовий стан, фiнансовi результати i змiни, щодо фiнансового становища для прийняття економiчних рiшень.

Функцiональна валюта
Валюта подання звiтностi вiдповiдає функцiональнiй валютi, якою є нацiональна валюта України – гривня, складена у тисячах гривень, округлених до цiлих тисяч

3. ОСНОВНI ПРИНЦИПИ ОБЛIКОВОЇ ПОЛIТИКИ
Пунктом 8 МСФЗ 8 встановлено, що положення облiкової полiтики не слiд застосовувати, коли вплив їх застосування несуттєвий.
Згiдно прийнятої облiкової полiтики Компанiї мiнiмальний рiвень суттєвостi дорiвнює 1% вiд валюти балансу станом на 31 грудня 2011 року для врахування господарських операцiй.
3.1. Основнi засоби
Основнi засоби вiдображенi за первiсною вартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї й витрат на знецiнення (за наявностi).
Амортизацiя нараховується з метою списання активiв протягом строку їх корисного використання.
Основнi засоби амортизуються за прямолiнiйним методом. Нижче наведенi строки експлуатацiї, якi застосовуються до наступних груп основних засобiв:
Меблi 36 мiсяцiв
Офiсне обладнання 36 мiсяцiв
Комп’ютери 60 мiсяцiв
Транспортнi засоби 60 мiсяцiв
Iншi 36 мiсяцiв
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює, чи не перевищує балансова вартiсть основних засобiв їх вiдновлювальну вартiсть. У разi перевищення балансової вартостi основних засобiв над їх вiдновлювальною вартiстю Компанiя зменшує балансову вартiсть основних засобiв до їх вiдновлювальної вартостi.
Будь-яке збiльшення вартостi основних засобiв, що виникає в результатi переоцiнки, вiдображається у складi фонду переоцiнки основних засобiв, за винятком випадку, коли воно компенсує зменшення вартостi того ж активу, що визнане ранiше. У цьому випадку збiльшення вартостi у розмiрi визнаного ранiше зменшення вартостi активу вiдноситься на прибутки та збитки за перiод.
Зменшення балансової вартостi активу, що виникло в результатi переоцiнки, визнається в тiй мiрi, в якiй воно перевищує його переоцiнену вартiсть, що виникла в результатi попередньої переоцiнки даного активу.
Амортизацiя переоцiнених основних засобiв вiдображається у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний доход. При подальшiй реалiзацiї або вибуттi переоцiненого активу вiдповiдний позитивний результат переоцiнки, що врахований у складi фонду переоцiнки активiв, переноситься на рахунок нерозподiленого прибутку.
Компанiєю встановлене граничне значення в розмiрi 6 000 грн., й активи, що придбанi, нижче цього розмiру, не дивлячись на те, що мають характеристику довгострокового активу, списуються на поточнi витрати в момент їх придбання.

Продовження тексту приміток

3.2. Нематерiальнi активи
Для визначення нематерiального активу, його iдентифiкують.
Нематерiальний актив є iдентифiкованим, якщо вiн:
– може бути вiдокремлений, тобто його можна вiдокремити або вiддiлити вiд Товариства i продати, передати, лiцензувати, здати в оренду або обмiняти iндивiдуально або разом з пов’язаним з ним контрактом, iдентифiкованим активом чи зобов’язанням, незалежно вiд того, чи має Товариство намiр зробити це, або
– виникає внаслiдок договiрних або iнших юридичних прав, незалежно вiд того, чи можуть вони бути переданi або вiдокремленi вiд Товариства, або вiд iнших прав та зобов’язань.
Товариство контролює актив для отримання майбутнiх економiчних вигод та обмежує доступ iнших до цих вигод. Здатнiсть Товариства контролювати майбутнi економiчнi вигоди вiд нематерiального активу виходить з юридичних прав, якi можна забезпечити в судовому порядку.
Майбутнi економiчнi вигоди Товариство отримує вiд знання ринку та технiчних знань. Майбутнi економiчнi вигоди, якi надходять Товариству вiд нематерiального активу, включають дохiд вiд продажу послуг, скорочення витрат, в тому числi майбутнiх.
Нематерiальнi активи облiковуються за моделлю собiвартостi, i вiдображаються за собiвартiстю за вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд зменшення корисностi.
Облiковою одиницею бухгалтерського облiку нематерiальних активiв прийнято об’єкт нематерiальних активiв.
Термiн корисного використання нематерiальних активiв визначається по кожному об’єкту окремо, в момент його зарахування на баланс, виходячи з:
– термiну використання подiбних нематерiальних активiв;
– передбачуваного морального зносу, правових чи iнших подiбних обмежень щодо строкiв використання та iнших факторiв.
Товариство не має нематерiальних активiв з невизначеним термiном корисного використання.
Нематерiальнi активи з обмеженим строком корисного використання амортизуються протягом цього термiну i оцiнюються на предмет знецiнення, якщо є ознаки знецiнення даного нематерiального активу. Перiод i метод нарахування амортизацiї для нематерiального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються, як мiнiмум в кiнцi кожного звiтного перiоду.
Витрати на амортизацiю нематерiальних активiв використання визнаються в звiтi про фiнансовi результати.
3.2.1. Лiцензiї
Вартiсть лiцензiй представляє собою виплати державi на їх отримання. Компанiя враховує лiцензiї на дату переходу на МСФЗ за справедливою вартiстю й використовує справедливу вартiсть як фактичну на дату переходу. Пiсля первiсного визнання лiцензiї вiдображаються за вартiстю придбання з вирахування накопичених збиткiв вiд знецiнення.
Строк дiї отриманих Компанiєю лiцензiй – безстроковий, тому строк корисного використання цих лiцензiй оцiнюється як не визначений.

3.2.2. Програмне забезпечення
Програмне забезпечення
Програмне забезпечення при первiсному визнаннi вiдображаються за вартiстю придбання Пiсля первiсного визнання нематерiальнi активи у виглядi програмного забезпечення вiдображаються за вартiстю придбання з вирахуванням накопиченої амортизацiї та збиткiв вiд знецiнення.
Нижче наведена iнформацiї вiдносно облiкової полiтики, що застосовується до нематерiальних активiв Компанiї:
Лiцензiї Програмне забезпечення
Строк корисного використання
Невизначений
Обмежений
Метод амортизацiї, що застосовується
Не амортизується
Амортизується прямолiнiйним методом протягом строку корисного використання
3.2.3.Облiк i вiдображення у фiнансовiй звiтностi запасiв здiйснюється вiдповiдно до МСБО 2 «Запаси».
Запаси враховуються за однорiдними групами:
• товари;
• основнi матерiали, що використовуються в процесi виробництва страхових послуг;
• допомiжнi матерiали, що використовуються процесi виробництва страхових послуг.
Запаси вiдображаються у фiнансовiй звiтностi за собiвартiстю.
Причинами списання запасiв є:
• пошкодження;
• часткове або повне застарiвання;
• витрати на завершення виробництва страхових послуг та збут.
Запаси в балансi виглядають так:
31.12.2017 31.12.2016
Сировина i матерiали
Бланки суворої звiтностi 98 51
Iншi матерiали
МШП 92 79
Разом: 190 130

3.3. Визнання й оцiнка фiнансових iнструментiв здiйснюється згiдно МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти: подання» i 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка»
Фiнансовi активи та фiнансовi зобов’язання вiдображаються у фiнансовiй звiтностi коли Компанiя стає стороною по договору у вiдношеннi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Всi угоди купiвлi або продажу фiнансових активiв, якi потребують поставку активiв у строк, що встановлюється законодавством або правилами, прийнятими на визначеному ринку визнаються на дату укладання угоди, тобто на дату, коли Компанiя приймає на себе зобов’язання купити або продати актив.
Фiнансовi активи Компанiї включають грошовi кошти та депозити, пайовi iнструменти iнших компанiй, торгову та iншу дебiторську заборгованiсть, iншi суми до отримання, фiнансовi iнструменти, що мають або не мають бiржовi котирування.
Фiнансовi зобов’язання включають обумовленi договорами зобов’язання надати грошовi кошти або фiнансовi активи iншiй компанiї,
Первiсне визнання фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань здiйснюється за їх справедливою вартiстю, а також для фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань, що не вiдображаються за їх справедливою вартiстю з вiдображенням результату вiд змiни їх вартостi у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про прибутки та збитки), витрат, безпосередньо пов’язаних з придбанням або випуском фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання.
Компанiя класифiкує фiнансовi активi й фiнансовi зобов’язання як довгостроковi або короткостроковi в залежностi вiд строку їх погашення. З врахуванням iнших факторiв, що обмежують можливостi Компанiї, по реалiзацiї фiнансових активiв протягом 12 мiсяцiв або передбачають потенцiйну можливiсть погашення фiнансових зобов’язань протягом 12 мiсяцiв з дати здiйснення класифiкацiї або звiтної дати.
Визнання фiнансового активу припиняється, коли збiгає термiн дiї договiрних прав на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу, або коли Компанiя передає договiрнi права на отримання потокiв грошових коштiв вiд цього фiнансового активу.

3.3.1. Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки
Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливої вартiстю через прибутки або збитки, представляють собою цiннi папери, що придбанi з основною метою продажу протягом короткого строку. Фiнансовi активи, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, оцiнюються первiсно та згодом за справедливою вартiстю. Для визначення справедливої вартостi активiв, що вiдображаються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки, компанiя використовує бiржовi котирування.

3.3.2. Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу
Iнвестицiї, що є в наявностi для продажу, представляють собою iнвестицiї в акцiї та борговi iнструменти, якi передбачається утримувати протягом невизначеного перiоду часу i якi можуть бути проданi з метою забезпечення лiквiдностi або у вiдповiдь на змiну ринкових умов. Такi цiннi папери первiсно вiдображаються за справедливою вартiстю.
Якщо справедлива вартiсть боргових та пайових iнвестицiй не може бути достовiрно визначена. вони вiдображаються по амортизованiй вартостi та вартостi, вiдповiдно, з вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, якщо такi є.

3.3.3. Дебiторська заборгованiсть
Дебiторська заборгованiсть складається зi страхових премiй до отримання вiд страхувальникiв, перестрахувальникiв та посередникiв, комiсiй до отримання по операцiях перестрахування та суми претензiй за ризиками, що переданi в перестрахування, на звiтну дату за вирахуванням резервiв пiд знецiнення. Премiї по операцiях страхування й комiсiї по операцiях перестрахування враховуються на основi методу нарахування.
Балансова вартiсть короткострокової дебiторської заборгованостi приблизна порiвнянна з її справедливою вартiстю.
Справедлива вартiсть довгострокової дебiторської заборгованостi визначається за допомогою методу ефективної процентної ставки.
3.3.4. Позики виданi
Позики, виданi Компанiєю, вiдображаються у складi оборотних активiв зi строком погашення протягом 12 мiсяцiв з дати звiтностi.
3.3.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти
Грошовi кошти та їх еквiваленти представляють собою готiвковi кошти в касi та кошти на поточних банкiвських рахунках Компанiї, а також банкiвськi депозити з термiном вкладень 12 мiсяцiв й менше, розмiщених у банках, що мають вiдповiднi рейтинги.

3.3.6. Залiк фiнансових активiв i зобов’язань
Фiнансовий актив i фiнансове зобов’язання залiковуються i в балансi (звiтi про фiнансовий стан) вiдображається сума, що їх сальдує, коли Компанiя має юридично закрiплене право здiйснити залiк цих сум та має намiр або здiйснити залiк по сумi, що їх сальдує, або реалiзувати актив й виконати зобов’язання одночасно.
Взаємозалiк не проводиться:
- щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань;
- доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами.
3.3.7. Договори перестрахування як фiнансовi iнструменти.
Товариство здiйснює перестрахування ризикiв за договорами перестрахування i отримує суми перестрахового вiдшкодування у вiдповiдностi до умов договорiв перестрахування. Переданi ризики за договорами перестрахування згiдно iз Законом України «Про страхування», не звiльняють Товариство вiд вiдповiдальностi за договорами страхування.
Обсяг страхових зобов'язань перестраховика, що зменшують страховi зобов’язання Товариства, на кожну звiтну дату оцiнюється одночасно з розрахунком страхових резервiв. Одночасно, на кожну звiтну дату Товариство переглядає частки перестраховикiв у страхових зобов’язаннях на предмет їх знецiння. Товариство монiторить фiнансовий стан перестраховика, проводить аналiз промiжної звiтностi.
Дебiторська i кредиторська заборгованiсть за договорами перестрахування є короткостроковою i оцiнюються згiдно вiдповiдних МСФЗ.
- Зазначенi оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань забезпечує достовiрнiсть та спiвставнiсть показникiв фiнансової звiтностi Товариства.
- Товариство не має потреби в хеджуваннi, оскiльки Товариство на постiйнi основi контролює достатнiсть наявних активiв в тих валютах, в яких вираженi його зобов’язання.

3.4. Знецiнення фiнансових активiв
Наприкiнцi кожного звiтного перiоду Товариство оцiнює, наявнiстю об’єктивних свiдчень того, що кориснiсть фiнансового активу або групи фiнансових активiв зменшується. Якщо таке свiдчення є, Товариство визначає суми збитку вiд зменшення корисностi.
До об’єктивних свiдчень знецiнення фiнансових активiв можуть бути вiднесенi неплатежi, iнше невиконання боржниками своїх зобовязань, реструктуризацiя заборгованостi перед Товариством, зникнення активного ринку, тощо.
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює наявнiсть об'єктивних ознак знецiнення фiнансового активу або групи фiнансових активiв. Фiнансовий актив або група фiнансових активiв вважаються знецiненими тодi i тiльки тодi, коли iснує об'єктивне свiдчення знецiнення в результатi однiєї або бiльше подiй, що вiдбулися пiсля первiсного визнання активу (наступ «випадку понесення збитку»), якi пiддаються надiйнiй оцiнцi i впливатимуть на очiкуванi майбутнi грошовi потоки по фiнансовому активу або групи фiнансових активiв.
3.5. Доходи вiд страхової дiяльностi
Доходи вiд страхової дiяльностi включають в себе чистi премiї по страхуванню i комiсiї, утриманi при перестрахуваннi, з вирахуванням чистої змiни в резервах по незароблених премiях, страхових виплат, чистих змiн в резервi збиткiв й вартостi придбання страхового полiсу.
Чистi страховi премiї представляють собою валовi премiї з вирахуванням премiй, що переданi в перестрахування. При укладаннi контракту премiї враховуються в сумi, що вказана в полiсi, i вiдносяться на доходи на пропорцiйнiй основi протягом перiоду дiї договору страхування. Резерви по незароблених премiях представляють собою частину премiй, що вiдносяться до не закiнченого строку договору страхування, та включаються в зобов’язання в балансi (звiтi про фiнансовий стан).
Збитки та витрати по коригуваннях резервiв враховуються у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) по мiрi виникнення при переоцiнцi резервiв на збитки.
3.6. Перестрахування
В ходi здiйснення звичайної дiяльностi Компанiя здiйснює перестрахування ризикiв в страхових Компанiях, що є платоспроможними, не є банкрутами, та знаходяться в реєстрi Нацкомфiнпослуг. Такi угоди про перестрахування забезпечують велику диверсифiкацiю бiзнесу, дозволяє керiвництву здiйснювати контроль над потенцiйними збитками, що виникають в результатi страхових ризикiв, i дають додаткову можливiсть для росту.
Суми до отримання вiд перестрахувальникiв так само, як витрати по виплатi страхових виплат, пов’язаних з полiсом перестрахування. Перестрахування в балансi (звiтi про фiнансовий стан) враховуються на валовiй основi, якщо тiльки не iснує права на залiк.
Договори перестрахування оцiнюються для того, щоб впевнитися, що страховий ризик визначений як можливiсть суттєвого збитку, а тимчасовий ризик визначений як можливiсть суттєвого коливання строкiв руху грошових коштiв, переданих Компанiєю перестрахувальнику.

3.7. Страховi резерви
Страховi резерви – це фонди страхової компанiї, що створюються для забезпечення гарантiй в виконання фiнансових зобов’язань зi страхових виплат, розрахованих за окремим договором страхування i /або за портфелем страхування на звiтну дату.
Формування резервiв вiдбувається за Правилами формування, облiку та розмiщення страхових резервiв за видами страхування iншими, нiж страхування життя, визначеними Нацiональною комiсiєю, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг.
Вiдповiдно до пункту 14 МСФЗ 4 «Страховi контракти»:
а) не визнаються зобов'язаннями будь-якi резерви щодо ймовiрних майбутнiх страхових виплат, якщо такi страховi виплати виникають за страховими контрактами, якi не iснують на кiнець звiтного перiоду (такi як резерв катастроф та коливань збитковостi);
б) провели перевiрку адекватностi зобов'язань;
г) не проводили взаємозалiк: щодо активiв перестрахування проти вiдповiдних страхових зобов'язань; або доходiв або витрат за договорами перестрахування проти витрат або доходiв за вiдповiдними страховими контрактами;
ґ) слiдкували за тим, чи не зменшилась кориснiсть його активiв перестрахування

3.8. Тест на адекватнiсть страхових зобов’язань
На кожну звiтну дату Компанiя оцiнює адекватнiсть страхових зобов’язань, користуючись поточною оцiнкою майбутнiх потокiв грошових коштiв в рамках своїх страхових договорiв. Якщо така оцiнка показує, що балансова вартiсть зобов’язань Компанiї зi страхування не вiдповiдає передбачуваним майбутнiм потокам грошових коштiв, то це вiдхилення належить визнанню у звiтi про фiнансовi результати (звiтi про сукупний дохiд) у складi витрат на формування резервiв збиткiв.
Розрахунки проводились окремо по кожному виду страхування. Розрахунковi значення узагальнених допомiжних величин, що використовуються в методицi при розрахунках, зведенi у таблицi:
Величина Скорочене позначення Значення
Збитковiсть, % (Збт) 27,4%
Загальнi виплати у 2015 та наступних перiодах за договорами попереднiх перiодiв, тис. грн. (Впл 0) 13 892,2
Загальнi виплати за договорами, що укладенi в перiод 2015-2017, тис. грн. (В1) 132 973,0
Загальнi виплати за випадками 2015-2017 в межах договорiв 2015-2017, тис. грн. (В2) 118 478,9
Загальнi виплати, сплаченi у 2015-2017 в межах договорiв 2015-2017, тис. грн. (В3) 114 648,8
Загальна сума майбутнiх виплат за договорами 2015-2017, тис. грн. (П1) 18 324,2
Сума резервiв збиткiв на 31.12.2017, тис. грн. (П2) 3 830,1
Резерв незароблених премiй на 31.12.2017, тис. грн. (П3) 14 494,1
Таким чином маємо:
Актуарна оцiнка резерву незароблених премiй станом на 31.12.2017 становить 14494,1 тис. грн.
Актуарна оцiнка суми резервiв збиткiв станом на 31.12.2017 становить 3830,0 тис. грн.
Резерв незароблених премiй, сформований вiдповiдно до законодавства, становить 50442,6 тис. грн. та перевищує розмiр резерву, сформованого актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
Сума резервiв збиткiв, сформованих вiдповiдно до законодавства, становить 3830,0 тис. грн. i дорiвнює резерву, сформованому актуарно за результатами перевiрки адекватностi страхових зобов’язань.
Оскiльки розмiри резервiв, сформованих за методами, визначеними законодавством, перевищують розмiр резервiв, сформованих актуарно на пiдставi перевiрки адекватностi зобов’язань, рекомендуємо в фiнансовiй звiтностi зазначати розмiр резервiв, що сформованi вiдповiдно законодавства, а саме:
- резерв незароблених премiй – 50442,6 тис. грн.;
- резерв заявлених, але не виплачених збиткiв та резерв збиткiв, якi виникли, але не заявленi – 3830,0 тис. грн.
3.9. Комiсiйнi доходи й комiсiйнi витрати
Комiсiйнi доходi й комiсiйнi витра