Новости

17 Март 17

Повідомлення про проведення загальних зборів ПАТ «Київський страховий дім»

Приватне акціонерне товариство «Київський страховий дім » (надалі Товариство), код ЄДРПОУ: 25201716, місцезнаходження якого: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, повідомляє про проведення Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – «Загальні збори») 18 квітня 2017 року об 11 годині 00 хвилин за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, (в актовому залі Товариства).

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах буде здійснюватися в день проведення зборів за вищевказаною адресою, початок реєстрації - о 10 годині 00 хвилин , закінчення реєстрації - о 10 годині 45 хвилин

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24.00 год. 11 квітня 2017 року.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ (ПОРЯДОК ДЕННИЙ (ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ)

 1. Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства.
 2. Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства.
 3. Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства.
 4. Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства.
 7. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік.
 8. Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року.
 9. Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік.
 10. Обрання Голови правління Товариства.
 11. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

ПРОЕКТ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ, ЩО ВИНОСИТЬСЯ НА ГОЛОСУВАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО (ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО) ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ

ПЕРШЕ ПИТАННЯ

Обрання Лічильної комісії Загальних зборів Товариства. Проект рішення: Обрати Головою лічильної комісії Подолянко Валентину Федорівну, секретарем лічильної комісії Ландарь Жанну Миколаївну.

ДРУГЕ ПИТАННЯ

Обрання Голови та секретаря Загальних зборів Товариства. Проект рішення:Обрати Головою Загальних зборів Товариства Бойка Миколу Миколайовича, секретарем Загальних зборів Товариства Дмитренка Олега Миколайовича.

ТРЕТЄ ПИТАННЯ

Затвердження порядку (регламенту) проведення Загальних зборів Товариства. Проект рішення: Затвердити порядок (регламент) проведення Загальних зборів Товариства, за яким розгляд здійснювати за оголошеним порядком денним; доповіді до 10 хвилин; виступ до 3 хвилин; голосування з усіх питань порядку денного виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядовою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів акціонерів Товариства для голосування (бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товариства; відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування); принцип голосування одна акція – один голос; проведення зборів без перерви.

ЧЕТВЕРТЕ ПИТАННЯ

Звіт Правління Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління. Проект рішення:Затвердити Звіт правління Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та визнати роботу Правління Товариства задовільною.

П’ЯТЕ ПИТАННЯ

Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. Проект рішення:Затвердити Звіт Наглядової Ради Товариства за 2016 рік та визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

ШОСТЕ ПИТАННЯ

Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізійної комісії Товариства. Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2016 рік та визнати роботу Ревізійної комісії Товариства задовільною.

СЬОМЕ ПИТАННЯ

Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2016 рік. Проект рішення:Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік.

ВОСЬМЕ ПИТАННЯ

Розподіл прибутку і збитків Товариства за підсумками 2016 року. Проект рішення: Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік не здійснювати і не затверджувати у зв’язку з його відсутністю. Збитки Товариства покрити за рахунок прибутку Товариства попередніх років.

ДЕВ’ЯТЕ ПИТАННЯ

Про затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2017 рік. Проект рішення: Затвердити основними напрямками діяльності Товариства на 2017 рік: Збільшення об’ємів надання послуг із страхування, перестрахування та страхового посередництва.

ДЕСЯТЕ ПИТАННЯ

Обрання Голови правління Товариства. Проект рішення:: обрати Головою правління Товариства Єрмака Сергія Миколайовича. Визначити строк повноважень Голови правління Товариства – 3 роки.

ОДИНАДЦЯТЕ ПИТАННЯ

Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

  1. Проект рішення: Попередньо схвалити вчинення значних правочинів Товариства в сумі, що перевищує 25 %, але менша ніж 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік на одну угоду (одного контрагента) наступного характеру:
  2. на проведення Товариством операцій з залучення банківських кредитів та укладення кредитних договорів в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мільйонів гривень 00 копійок);
  3. на проведення Товариством операцій з розміщення коштів в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мільйонів гривень 00 копійок), на поточних та вкладних (депозитних) рахунках у банках, які мають кредитний рейтинг, що відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, визначеною законодавством України, та укладення відповідних договорів з банками;
  4. на надання коштів Товариства в сумі, що не перевищує 40 000 000,00 грн.(сорок мільйонів гривень 00 копійок) грн., в заставу як забезпечення виконання зобов’язань Товариства та/або третіх осіб за кредитними договорами, та укладення відповідних договорів застави, уступки права вимоги тощо з банками.
 1. Встановити термін дії цього рішення – протягом одного року з дня прийняття цього рішення.
 2. Встановити, що дане рішення не обмежує Загальні збори акціонерів приймати рішення про вчинення інших значних правочинів.
 3. Надати Голові Правління Товариства Єрмаку Сергію Миколайовичу за погодженням з Наглядовою Радою Товариства, повноваження на укладення, зміну, розірвання, підписання схвалених значних правочинів Товариства в сумі, що перевищує 25 %, але менше ніж 50% вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік.

Для реєстрації на участь у Загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

Ознайомитись з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, акціонери можуть у приміщенні Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Артема, 37-41, щоденно (крім суботи та неділі) з 10:00 год. до 16:00 год. (обідня перерва з 13:00 год. до 14:00 год.), а в день проведення річних загальних зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є Бойко Микола Миколайович.

Довідки за телефоном (044) 251-12-00.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)*

Найменування показника звітний період попередній період
Усього активів 150950 126779
Основні засоби 7113 441
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 190 145
Сумарна дебіторська заборгованість 36155 44323
Грошові кошти та їх еквіваленти 54063 50677
Нерозподілений прибуток 1619 25033
Власний капітал 57866 50033
Статутний капітал 20000 20000
Довгострокові зобов'язання 53658 46974
Поточні зобов'язання 39426 29772
Чистий прибуток (збиток) (3655) 289
Середньорічна кількість акцій (шт.) 0 0
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 92 105

Выплаты апрель - июнь 2018

С апреля по июнь включительно 2018 г. нами выплачено 7023,64 тыс. грн по 585 страховым случаям

Выплаты за Январь - Март 2018 г.

В первом квартале 2017 г. нами выплачено 6483,27 тыс. грн по 189 страховым случаям

ЩОДО РОЗПОРЯДЖЕННЯ НАЦКОМФІНПОСЛУГ